Obchodné podmienky cistiaceprostriedky.sk

1. Úvodné ustanovenia

 • Predávajúcim je firma ADLERR, s.r.o., Panónska cesta 17, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 36710369, IČ DPH: SK2022282185, zapísaná v OR na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, vložka číslo: 52878/N.
 • Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami.
 • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. K uzavretiu Kúpnej zmluvy je potrebné potvrdenie (emailové/telefonické) objednávky zo strany Predávajúceho – až po potvrdení sa považuje za záväznú a platnú.

2. Povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci je povinný po potvrdení objednávky objednaný tovar v dohodnutom množstve za dohodnutú cenu dodať Kupujúcemu v dohodnutom termíne a postupovať v súlade s obchodnými podmienkami.
 • Povinnosťou Predávajúceho je dodať tovar vyhovujúci normám v SR a neporušujúci žiaden zákon.
 • Predávajúci je povinný tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • Predávajúci nezodpovedá za:
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou alebo nesprávnym uvedením Vašej adresy.
  • Poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.
  • Nedodanie tovaru zavinené našim dodávateľom v prípade neočakávaných obmedzení či udalostí (v takomto prípade Vás o tom hneď informujeme).

3. Povinnosti kupujúceho

 • Pri objednávke zadať správne kontaktné a fakturačné údaje.
 • Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Keďže potvrdená objednávka sa chápe ako kúpna zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka, neprevzatie tovaru je porušením kúpnej zmluvy.
 • Pri neprevzatí balíčka je kupujúci povinný uhradiť poplatok za dovoz a taktiež odvoz späť dodávateľovi, t.j. prepravné náklady 2x.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške platnej v deň odoslania objednávky a dodržať platobné podmienky (zaplatiť do termínu splatnosti a dohodnutým spôsobom platby).
 • Pri doručení pred Kuriérom skontrolovať, či nie je porušený obal a či bol tovar dodaný správne a úplne. V prípade nezrovnalostí alebo poškodenia obalu je potrebné spísať škodový protokol a bezodkladne nám túto skutočnosť oznámiť.
 • V prípade objednávky vyššej hodnoty zaplatiť zálohu vo vopred dohodnutej výške ešte pred jeho dodaním, ak sa tak dohodne s Predávajúcim.
 • Bezodkladne oznámiť Predávajúcemu akékoľvek zmeny v objednávkach, v spôsobe dopravy, platby, reklamáciu, odstúpenie od zmluvy alebo iné dôležité informácie.

4. Cenové a platobné podmienky

 • Ceny tovaru a doručenia v internetovom obchode firmy ADLERR, s.r.o. sú uvedené bez DPH, ktorá sa pripočítava k celkovej sume objednávky v košíku.
 • Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť ceny tovaru a ukončiť cenové akcie.
 • Kupujúcemu bude tovar dodaný vždy za cenu platnú v čase odoslania objednávky.
 • Kupujúci môže tovar uhradiť spôsobom, aký si zvolí pri odoslaní objednávky (v prípade zmien stačí Predávajúceho kontaktovať):
  • bankovým prevodom vopred – zaplatíte prostredníctvom svojho internet bankingu alebo vo svojej banke na účet Predávajúceho; tovar Vám odošleme hneď po prijatí platby. Pri platbe bankovým prevodom uveďte variabilné číslo (=číslo faktúry), aby sme platbu mohli správne identifikovať.
  • dobierkou – pri preberaní tovaru zaplatíte kuriérovi.
  • v hotovosti, ak ste si zvolili osobný odber v priestoroch firmy ADLERR, s.r.o.
 • K cene tovaru sú pripočítavané prepravné náklady vo výške 7 € bez DPH (8,40 € s DPH).
 • V prípade väčších dodávok je cena dopravy určená individuálne, pričom Kupujúci bude o cene doručenia vopred informovaný.
 • Dokladom o predaji a kúpe je faktúra, ktorá je zároveň dodacím aj záručným listom. Faktúru v tlačenej podobe obdržíte spolu s tovarom.

5. Dodacie podmienky

 • Objednaný tovar bude Kupujúcemu expedovaný najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pokiaľ Kupujúci bude platiť bankovým prevodom vopred, expedujeme do 2 pracovných dní od prijatia platby.
 • V prípade dočasnej nedostupnosti tovaru v objednanom množstve vás budeme informovať.
 • Všetky zásielky budú zasielané kuriérskou službou.
 • Cena doručenia je 7,00 € bez DPH (teda 8,40 € vrátane DPH)Aj keby sa v 1 objednávke posielalo viac balíkov (napr. 3 balíky), poplatok za zaslanie bude len tých 7,00 EUR bez DPH (8,40 € vrátane DPH).
 • Cena za doručenie veľkých zásielok je určovaná individuálne, v takom prípade bude Kupujúci informovaný vopred.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Kupujúci má právo v zmysle ustanovenia § 12 Zákona ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) odstúpiť bez uvedenia dôvodu od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru (rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty/kuriéra, platí to aj v prípade osobného prevzatia tovaru).
 • O odstúpení od kúpnej zmluvy nás informujte telefonicky, emailom alebo poštou a tovar prineste alebo zašlite na našu adresu.
 • Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.
 • Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý začatý deň od prevzatia tovaru do odovzdania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní.
 • Poplatok za doručenie tovaru nevraciame, nakoľko ide o už zrealizovanú službu, ktorá nie je predmetom vrátenia ani reklamácie. Náklady za vrátenie tovaru nesie kupujúci.
 • Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch podľa § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z.

7. Reklamačné podmienky

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar. V prípade že je doklad vystavený na firmu resp. na IČO záruka je v zmysle obchodného zákonnika 1 rok /12 mesiacov/. Záruka plynie odo dňa prevzatia tovaru.
 • V prípade reklamácie má Kupujúci povinnosť túto skutočnosť a dôvod reklamácie bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 • Reklamovaný tovar môžete priniesť na našu adresu alebo zaslať poštou/kuriérom – ak ho posielate poštou, odporúčame zásielku poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
 • V prípade oprávnenej reklamácie reklamovaný predmet opravíme a pokiaľ to z technických dôvodov možné nebude, vymeníme za nový.
 • Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu, ak nebude oprávnená. Za dôvody oprávnenej reklamácie sa nepovažuje:
  • opotrebenie výrobku vplyvom bežného používania;
  • škoda spôsobená mechanickým poškodením predmetu;
  • škoda vzniknutá pri preprave tovaru – takúto škodu je potrebné reklamovať kuriérskej službe. Aby ste si ju mohli uplatniť, je potrebné tovar skontrolovať pri jeho preberaní.
 • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 60 € a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
 • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

8. Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré Kupujúci zadal pri registrácii a odoslaní objednávky, slúžia len na potreby Predávajúceho.
 • V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám s výnimkou prepravcu (kuriérska služba), ktorému poskytujeme Vaše údaje len v rozsahu potrebnom na bezproblémové doručenie tovaru.

9. Dozorný orgán

 • Funkciu dozorného orgánu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa. Tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170.

V prípade nejasností, chýb v našom e-shope, ak sa Vám nebude pozdávať cena alebo nenájdete hľadaný tovar, kontaktujte nás na adrese: info@cistiaceprostriedky.sk, alebo na tel. čísle 0915 354 500 v pondelok – piatok v čase 8:30 – 16:30 hod.